1. Definities:Zolang de organisatie het inschrijfgeld van de deelnemer en diens gegevens ten behoeve van de inschrijving nog niet heeft ontvangen, is diens inschrijving niet definitief. Inschrijving geschiedt bij evenementen met een beperkt aantal deelnemers op volgorde van ontvangst. Bij overschrijding van het maximumaantal inschrijvingen wordt een reservelijst samengesteld.
  1. MEVZ: Motor Enduro Vereniging Zeeland, gevestigd te Veere.
  2. Deelnemer: de persoon die zich bij de MEVZ middels inschrijving opgeeft om aan een door MEVZ georganiseerd motor- of enduro-evenement deel te nemen.
  3. Organisatie: alle door MEVZ ten behoeve van een evenement betrokken personen, w.o. bestuursleden en vrijwilligers.
 2. Deelname aan het evenement is geheel op eigen risico van de deelnemer. De organisatie (w.o. MEVZ, haar bestuursleden en vrijwilligers) aanvaardt geen enkele verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele persoonlijke of materiële schade die de deelnemer tijdens of in verband met het evenement oploopt, behoudens opzettelijk of bewust roekeloos veroorzaakte schade.
 3. Deelname aan het evenement is verboden zonder voldoende lichaamsprotectie, waaronder in elk geval geschikte laarzen, een goedgekeurde helm, handschoenen en een bodyprotector.
 4. De deelnemer vrijwaart de organisatie ter zake van iedere aansprakelijkheid jegens derden als gevolg van onjuist, ongeoorloofd of onrechtmatig handelen van de deelnemer tijdens of in verband met het evenement.
 5. De deelnemer is gehouden om voorafgaand en tijdens het evenement alle instructies van de organisatie op te volgen. De organisatie is te allen tijde gerechtigd om deelnemers die de regels en instructies van de organisatie niet naleven de deelneming aan het evenement te ontzeggen, zonder enig recht op restitutie van het inschrijfgeld of schadevergoeding aan de deelnemer.
 6. De deelnemer dient zelf voor de nodige verzekeringen ter dekking van schades aan zichzelf, zijn bezittingen, derden of bezittingen van derden zorg te dragen. De organisatie is gerechtigd bijzondere eisen hieraan te stellen, afhankelijk van het type evenement.
 7. Indien het evenement (deels) plaatsvindt op de openbare weg, of daarvan tijdens het evenement gebruik zal worden gemaakt, is deelname uitsluitend toegestaan met een geldig rijbewijs en met een motorvoertuig dat is voorzien van een geldig kenteken. Het motorvoertuig dient te voldoen aan alle eisen die de wet daaraan stelt. De deelnemer dient (voor die evenementen) ten minste WA-verzekerd te zijn.  Hij/zij dient het bewijs van WA-verzekering en zijn/haar rijbewijs gedurende het evenement bij zich te dragen. De organisatie is gerechtigd dit voorafgaand en tijdens het evenement te controleren.
 8. Indien het evenement (deels) plaatsvindt op de openbare weg, of daarvan tijdens het evenement gebruik zal worden gemaakt, is de deelnemer verplicht om te allen tijde de verkeersregels in acht te nemen. Bij overtreding zal de deelnemer direct de verdere deelname worden ontzegd.
 9. Motoren die meer dan 98 dB produceren zijn van deelname uitgesloten. De organisatie weigert voorts de deelname met motoren die in haar beoordeling technisch niet deugdelijk zijn of om andere redenen een onevenredig gevaar kunnen opleveren.
 10. Indien het evenement door weersomstandigheden of om organisatorische redenen op een geplande datum geen doorgang kan vinden, zal de organisatie, indien mogelijk, een nieuwe datum vaststellen. Indien geen nieuwe datum wordt vastgesteld, zal het inschrijfgeld aan de deelnemer worden gerestitueerd. Verder wordt in geen geval inschrijfgeld gerestitueerd.

Facebook

SFbBox by psd to html