Privacy Policy

 

 

Motor Enduro Vereniging Zeeland hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Motor Enduro Vereniging Zeeland houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

-      Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

-      Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-      Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van

uw persoonsgegevens;

-      Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

-      Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

-      Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als Motor Enduro Vereniging Zeeland zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.


Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden worden door Motor Enduro Vereniging Zeeland verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 

-      Administratieve doeleinde;

-      Communicatie over activiteiten van de vereniging en/of uitnodigingen;

-      Het uitvoering geven aan activiteiten en/of evenementen. Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-      Inschrijfformulier voor lidmaatschap;

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en)kan Motor Enduro Vereniging Zeeland de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 

-      Voornaam;

-      Tussenvoegsel;

-      Achternaam;

-      Telefoonnummer;

-      E-mailadres;

-      Geslacht;

-      Geboortedatum;

-      Licentienummer KNMV;

-      Lidmaatschap nummer MEVZ.

 

Uw persoonsgegevens worden door Motor Enduro Vereniging Zeeland opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 

-      Gedurende de periode tot twee jaar na beëindiging van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7jaar.


Verwerking van persoonsgegevens  van deelnemers aan activiteiten Persoonsgegevens van deelnemers aan activiteiten worden door Motor Enduro Vereniging Zeeland verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 

-      Administratieve doeleinde;

-      Communicatie over activiteiten van de vereniging en/of uitnodigingen;

-      Het uitvoering geven aan activiteiten en/of evenementen. Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-      Inschrijfformulier voor deelname aan een activiteit.

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en)kan Motor Enduro Vereniging Zeeland de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 

-      Voornaam;

-      Tussenvoegsel;

-      Achternaam;

-      (Zakelijk) Telefoonnummer;

-      (Zakelijk) E-mailadres;

-      Geslacht;

-      Geboortedatum;

-      Licentienummer KNMV;

-      Lidmaatschap nummer MEVZ;

-      Voertuig kentekenplaat.

 

Uw persoonsgegevens worden door Motor Enduro Vereniging Zeeland opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 

-      Gedurende maximaal één jaar na afloop van de desbetreffende activiteit en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7jaar.


Verwerking van persoonsgegevens  van leveranciers

Persoonsgegevens van leveranciers worden door Motor Enduro Vereniging Zeeland verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 

-      Administratieve doeleinde;

-      Communicatie over activiteiten van de vereniging en/of uitnodigingen;

-      Het uitvoering geven aan activiteiten en/of evenementen. Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-      De overeengekomen opdracht.

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en)kan Motor Enduro Vereniging Zeeland de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 

-      Voornaam;

-      Tussenvoegsel;

-      Achternaam;

-      (Zakelijk) Telefoonnummer;

-      (Zakelijk) E-mailadres;

-      Overeengekomen afspraken.

 

Uw persoonsgegevens worden door Motor Enduro Vereniging Zeeland opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 

-      Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7jaar.


Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Motor Enduro Vereniging verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 

-      Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen. Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-      Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

-      Inschrijfformulier lidmaatschap;

-      Inschrijfformulier deelname aan een activiteit.

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en)kan Motor Enduro Vereniging Zeeland de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 

-      Voornaam;

-      Tussenvoegsel;

-      Achternaam;

-      E-mailadres.

 

Uw persoonsgegevens worden door Motor Enduro Vereniging Zeeland opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 

-      Gedurende de periode dat men aangemeld is.


Verwerking van persoonsgegevens  van prospect, stakeholder-

/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door

Motor Enduro Vereniging Zeeland verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 

-      Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten. Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-      Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;

 

Voor de bovenstaand doelstelling(en)kan Motor Enduro Vereniging Zeeland de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 

-      Voornaam;

-      Tussenvoegsel;

-      Achternaam;

-      Telefoonnummer;

-      E-mailadres.

 

Uw persoonsgegevens worden door Motor Enduro Vereniging Zeeland opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 

-      Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.


Verwerking van persoonsgegevens  van vrijwilligers, bestuursleden en medewerkers

Persoonsgegevens van vrijwilligers, bestuursleden en medewerkers worden door Motor Enduro

Vereniging Zeeland verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 

-      Uitvoering geven aan de vrijwilligerstaken of arbeidsovereenkomst. Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-      Mondelinge toestemming voor vrijwillige activiteiten;

-      Toestemming inschrijving als bestuurslid

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en)kan Motor Enduro Vereniging Zeeland de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 

-      Voornaam;

-      Tussenvoegsel;

-      Achternaam;

-      Telefoonnummer;

-      E-mailadres;

-      Geboortedatum;

-      Geboorteplaats;

-      Kopie ID;

-      BSN-nummer;

-      Foto’s ten behoeve van plaatsing op de website van Motor Enduro Vereniging Zeeland

 

Uw persoonsgegevens worden door Motor Enduro Vereniging Zeeland opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 

-      Gedurende de periode dat men een bestuurstaken of vrijwilligerstaken uitvoert en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal7jaar.


Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 

-      Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;

-      Het verzorgen van de (financiële) administratie;

-      Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Motor Enduro Vereniging Zeeland bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 

-      Alle personen die namens Motor Enduro Vereniging Zeeland van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

-      We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

-      We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

-      Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

-      We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

-      Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.


Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wijgehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

 

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 

Contactgegevens

Motor Enduro Vereniging Zeeland

 

Banckertstraat 15

 

4371 BP Koudekerke Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Facebook

SFbBox by psd to html